ราชบุรีศึกษา

หน้าเว็บ

คลังความรู้ของสถาบันราชบุรีศึกษา

"เว็บบล็อกราชบุรีศึกษา" ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถสืบค้นและนำความรู้ด้านต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี ไปประกอบในการจัดการเรียนการสอน ใช้ในการอ้างอิงหรือใช้ในการแบ่งบันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ องค์ความรู้ที่ได้อาจนำไปใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเดิม ที่มีอยู่แล้ว ก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเผยแพร่ต่อไป

ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ถูกใช้เป็นต้นแบบงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก (The application by using quality information technology for managing knowledge  with the use of Weblog) ประกอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

ปัจจุบัน : มีสถานะเป็นคลังความรู้ของ "สถาบันราชุบรีศึกษา" (Ratchaburi Studies Institue) 

ท่านผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ 
 1. การประกอบอาชีพ
 2. การศึกษา
 3. การเมือง การปกครอง
 4. การแพทย์ สาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
 5. กีฬาและนันทนาการ
 6. ความรู้ทั่วไป
 7. งานวิจัยเกี่ยวกับราชบุรี
 8. จดหมายเหตุราชบุรี
 9. ชุมชนและสังคม
 10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 11. บันทึกเหตุการณ์สำคัญ
 12. บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 13. บรรณานุกรม
 14. ประวัติ ตำนาน และเรื่องเล่า
 15. แผนผังบล็อกราชบุรีศึกษา
 16. ผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก และ OTOP
 17. เพลงและบทกวี
 18. ภาพถ่ายราชบุรี
 19. ภาพเก่าเล่าอดีต
 20. โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
 21. ราชบุรีศึกษา
 22. รวมลิงค์ราชบุรี
 23. รวมคลิบวีดีโอทั่วไปราชบุรี
 24. รวมคลิบวีดีโอข่าวราชบุรี
 25. รวมแผนที่ราชบุรี
 26. วัด ศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 27. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 28. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
 29. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
 30. สื่อมวลชนและโทรศัพท์สำคัญ
 31. สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม
 32. หนังสือและเอกสารสำคัญ
 33. อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
 34. ห้องสมุดไฟล์-ราชบุรีศึกษา

ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือต้องการแบ่งปันความรู้ด้านต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันราชบุรีศึกษา
เลขที่ 20/24 ซอยสมบูรณ์กุล 1 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 092-274 -3696
อีเมล sratchaburi@gmail.com

เว็บบล็อก : http://r-edu-institute.blogspot.com/

************************